SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNIH STRANI

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletnih strani www.laguna.si, www.ipoint.si in www.fitnesbefit.laguna.si:  so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), priporočil GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Ti pogoji predpisujejo pravila v zvezi z uporabo spletnega portala

www.laguna.si (v nadaljevanju tudi Laguna Befit center) upravlja podjetje GP Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju tudi trgovec), Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana,  matična številka 5006287000, ID za DDV 50029126, elektronski naslov: info@gpl.si, tel. 01 589 01 37,  ki zagotavlja opravljanje dejavnosti gostinstva, hoteli, kampi, kopališče, fitnes center, odbojka na mivki, oddajanje prostorov. Svojim uporabnikom ponuja klubsko karto ter karte za storitve: vstopnice za obisk Lagune mestne plaže, karte za obisk fitnes centra Befit in odbojke na mivki,  ter blago, ki je v povezavi z dejavnostjo podjetja. Tako je GP Ljubljana d.o.o. trgovec storitev in blaga, ki ju kreira sam.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne strani www.laguna.si, www.ipoint.si in www.fitnesbefit.laguna.si, pravice uporabnika in kupca ter poslovni odnos med trgovcem, kupcem storitev, ter izvajalci storitev. Vsi dodatni pogoji so navedeni na www.laguna.si, www.ipoint.si in www.fitnesbefit.laguna.si.

Ob registraciji v sistem spletne strani obiskovalec postane uporabnik in na ta način pridobi pravico do nakupa. Pridobi tudi uporabniško ime, ki je identično elektronskemu naslovu in geslo, ki ga obiskovalec izbere sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Trgovec bo osebne podatke, ki jih obiskovalec navede ob registraciji, uporabljal in obdeloval za namene sklepanja in izpolnjevanja pogodb, sklenjenih na daljavo, za zbiranje in obdelovanje za namene članstva Laguna Befit centra, ter v primeru da se uporabnik s tem strinja, tudi za obveščanja o novostih in storitvah ter neposredno trženje.

Z uporabo spletne strani www.laguna.si, www.ipoint.si in www.fitnesbefit.laguna.si uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z splošnimi pogoji ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.

Uporabnik je osebno odgovoren za varovanje gesel na mestih, kjer obstajajo. Trgovec ni odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov, ki lahko nastane med prenosom podatkov na internetu, saj so storitve lahko prekinjene ali pa pride do dogodkov, ki so zunaj nadzora družbe.

GP Ljubljana d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni del tukaj navedenih splošnih pogojev poslovanja. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo nekaterih pristojbin ali plačil. V kolikor pride do sprememb splošnih pogojev poslovanja, se smatra da se uporabniki, ki uporabljajo spletno stran www.laguna.si, www.ipoint.si in www.fitnesbefit.laguna.si, strinjajo z njimi. Vsaka sprememba ali izbris splošnih pogojev poslovanja začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.

Dostop do spletne strani www.laguna.si, www.ipoint.si in www.fitnesbefit.laguna.si je lahko včasih prekinjen oziroma začasno nedostopen, zaradi rednega vzdrževanja ali podobnih razlogov. Trgovec pa si tudi pridržuje pravico, da lahko kadar koli, brez omejitev, spremeni ali ukine poslovanje ali del poslovanja. Poleg tega lahko preneha pošiljati kateri koli del podatkov ali informacij, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti.

Vse gradivo na spletni strani www.laguna.si in www.fitnesbefit.laguna.si je v lasti družbe GP Ljubljana d.o.o. ali pa se uporablja na podlagi dovoljenja imetnika avtorskih pravic. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugo spreminjanje teh gradiv brez pisnega soglasja trgovca je strogo prepovedano. Trgovec lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerim koli uporabnikom. Družba si pridržuje pravico do trenutne ukinitve katerega koli gesla ali uporabniškega računa uporabnika v primeru vedenja, za katerega trgovec po lastni oceni ugotovi, da je nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja pogojev s strani uporabnika.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Trgovec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Trgovec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost svojih uporabnikov, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Trgovec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • ime in priimek obdarjenca;
 • naslov;
 • mobilno telefonsko številko;
 • mobilno telefonsko številko obdarjenca;
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • rojstni datum;
 • geslo v šifrirani obliki.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, trgovec ne odgovarja. V primeru, da uporabnik vnese napačne podatke in nato kupi karto, karte pa zaradi njegove napake, ne more aktivirati (npr. ime in priimek sta bila navedena napačno …), trgovec ne odgovarja in ni dolžan kupcu vrniti zneska nakupa.

Trgovec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine. Trgovec ima za izvedbo in tehnično podporo storitev pogodbene partnerje, ki imajo lahko dostop do osebnih podatkov uporabnikov. Z vsemi partnerji ima trgovec sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju, ki jasno določa varovanje osebnih podatkov. Vsak pogodbeni partner trgovca se tako zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov za katere bo na kakršenkoli način izvedeli v času sodelovanja s trgovcem varoval in jih obravnaval kot zaupne podatke, tako v času trajanja pogodbe, kot tudi po prenehanju pogodbe.

Pod nobenim pogojem GP Ljubljana d.o.o. in kateri koli njegov pogodbeni partner, ne bo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika. Trgovec pa posreduje podatke v primeru, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov trgovca.

Vse pri trgovcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so jih dolžne upoštevati. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s trgovcem.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno stran, kot tudi ob nakupu storitev in blaga, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Trgovec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Trgovec podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, ki ni v zvezi z poslovanjem GP Ljubljana d.o.o. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. Trgovec bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

Registrirani uporabniki se seznanijo tudi s pogoji uporabe spletnih strani fitnesbefit.laguna.si in laguna.si, ki vključujejo spremljanje aktivnosti in zanimanja z namenom zagotavljanja personaliziranih vsebin in ponudb ter so natančneje opisani tukaj.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno stran in lahko prekličejo svojo registracijo preko elektronske pošte info@gpl.si. Za veljavne preklice registracij štejejo zgolj tiste, ki so poslane na zgornji elektronski naslov. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik trgovcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov. Trgovec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov varoval tudi v primeru preklica registracije.

Družba GP Ljubljana d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje z namenom vodenja evidence o registriranih uporabnikih in identifikacije uporabnikov ob vstopu za koriščenje storitev ter lahko tudi po e-pošti ali telefonu kontaktira v zvezi z nakupom, prijavo, potekom in zadovoljstvom z njim ter drugih ugodnosti Klub Laguna ter drugih z varstvom osebnih podatkov povezanih gradiv. Registrirani uporabniki se seznanijo s pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki, ki so podrobneje opisane TUKAJ.

 

POGOJI PRODAJE IN KORIŠČENJA KART

Uporabnik postane kupec ob nakupu karte. V tem trenutku se med podjetjem GP Ljubljana d.o.o. in kupcem ustvari t.i. pogodba na daljavo.

Pogodba sklenjena na daljavo, je po 43. členu Zakona o varstvu potrošnikov pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Kupec lahko na spletni strani www.laguna.si, www.ipoint.si in www.fitnesbefit.laguna.si oz. recepciji kupi vstopnice za Laguno mestno plažo, karte za storitve fitnes centra Befit, Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana ter ostalo blago. Kupec lahko karto oz. blago tudi podari, v tem primeru navede pod opombe pri plačilu  Ime in Priimek obdarjene osebe. Prav tako mora v primeru da kupec karto podari, napisati plačnikovo polno ime in polno ime osebe kateri je karto podaril na info@gpl.si. V primeru, da uporabnik vnese napačne podatke in nato kupi karto, karte pa zaradi njegove napake, ne more aktivirati (npr. ime in priimek sta bila navedena napačno …), trgovec ne odgovarja in ni dolžan kupcu vrniti zneska nakupa.

Karta začne veljati z dnem plačila na TRR trgovca oz. lahko drugače, če se Trgovec in kupec pisno dogovorita. Kupec svojo prošnjo o drugačnem začetku veljavnosti karte pošlje na info@gpl.si. Kupec mu mora svojo odločitev sporočiti v roku 8 dni od prejetja prošnje.

Kupec pred obiskom Laguna Befit centra preveri razpoložljivost fitnesa in vadb, če so, ter se prijavi na termin, v kolikor je to potrebno. V kolikor se na vadbo predhodno ne prijavi, to pa bi bilo potrebno, mu lahko izvajalec storitve zavrne vstop na vadbo ali ga preusmeri na uporabo fitnesa, če je to mogoče. Trgovec si pridržuje pravico, da po potrebi in lastni presoji kadarkoli spremeni urnik poslovanja Laguna Befit centra ter spremeni urnik vodenih vadb oz. doda ali odvzame termine posameznih vadb. Vodena vadba se izvede, če so prisotni vsaj 4 člani.

Karte so časovno omejene ali omejene s številom obiskov in rokom v katerim je potrebno te obiske izkoristiti. Za 1 koriščen obisk se šteje vstop v Laguna Befit center. Vsi pogoji in namen posameznih kart in blaga so navedeni na www.laguna.si, www.ipoint.si in www.fitnesbefit.laguna.si Kupec se predhodno pri trgovcu storitve pozanima, kaj kakšna karta nudi.

Uporabnikom spletne storitve je trgovec dolžan nuditi storitve pod enakimi pogoji, kot svojim članom. To vključuje vse poslovne odločitve katere sprejme izvajalec do svojih strank (delovni čas, razpoložljivost prostorov, vrsto in število storitev, spremljevalne storitve, upoštevanje hišnega reda, Klub Laguna, ipd).

Vsi uporabniki so se dolžni seznaniti z Hišnim redom Laguna Befit centra, ki je objavljen TUKAJ, Lagune Mestne plaže, ki je objavljen TUKAJ, Odbojke na mivki, ki je objavljen TUKAJ, ter pravilnikom Kluba Laguna, ki je objavljen TUKAJ.

Trgovec ne sme dovoliti uporabe fitnes-a ali skupinske vadbe osebam med 14. in 16. letom brez privolitve staršev. V primeru suma, da uporabnik storitve ne upošteva splošnih pogojev, mu trgovec ne sme dovoliti vstopa na kopališče, uporabe fitnesa ali obiska skupinske vadbe. Vsak uporabnik pa uporablja fitnes storitve na lastno odgovornost. V primeru poškodbe na kopališču ali v fitnes centru, lahko trgovec uporabniku nudi prvo pomoč ter v primeru hujših poškodb pokliče urgentno pomoč.

Vsi uporabniki Laguna Befit centra  morajo ob prvem vstopu podpisati vpisni list. Prav tako se morajo držati naslednjih pravil:

 1. Treniramo v čisti športni opremi (obvezna uporaba hlač ter majice v celotnem objektu).
 2. Pazimo na red in čistočo.
 3. Smo obuti v čistih športnih copatih.
 4. Nosimo brisačo, katero položimo na naprave.
 5. Pospravljamo uteži za seboj.
 6. Ne posedamo na napravah.
 7. Vodo nosimo v plastenkah in ne v kozarcih.
 8. Pazimo na varnost sebe in ostalih članov.
 9. Ne vnašamo GSM aparatov ker s tem motimo vadeče.
 • Upoštevamo hišni red, kateri je obešen na vidnem mestu v recepciji in napise po objektu.
 • V objekt ne hodimo pod vplivom alkohola.

V primeru, da uporabnik ne upošteva pravil, mu lahko trgovec prepove vstop. V tem primeru uporabnik ni upravičen do povrnitve deleža ali celotne karte katero je kupil in mu je ob prepovedi še veljala. Uporabniki se morajo v lastni pobudi seznaniti z načini vadbe, možnimi poškodbami in posledicami za zdravje ter vadijo popolnoma na lastno odgovornost. Trgovec ni dolžan uporabnikom zagotoviti usposabljanje za vadbo. Uporabnik soglaša, da je objekt pod video nadzorom.

 

NAČINI PLAČILA, POSTOPEK NAKUPA IN VARNOST

Na spletni strani www.laguna.si, www.ipoint.si in www.fitnesbefit.laguna.siso mogoči naslednji načini plačil:

 • Plačilo s plačilnimi karticami: Visa, Mastercard, Visa Electron, American Express, Dinersclub, Mastercard Debit, Discover, Maestro

Uporabnik izbira med tem ali karto kupuje zase, ali jo želi komu podariti. V primeru da karto podarja, vnese še ime in priimek obdarjenca.

V primeru, da uporabnik vnese napačne podatke in nato kupi karto, karte pa zaradi njegove napake, ne more aktivirati (npr. ime in priimek sta bila navedena napačno …), trgovec ne odgovarja in ni dolžan kupcu vrniti zneska nakupa.

Do podatkov o plačilni kartici kupca trgovec nima dostopa oz. vpogleda. Nov sistem spletnega plačevanja omogoča, da se podatki o plačilni kartici vnašajo izključno na varnih straneh banke. V primeru izbire plačila s plačilnimi karticami je tako kupec preusmerjen na varne spletne strani, ki jih upravlja procesni center SIX  Payment  Services in banka s katero ima trgovec / procesni center sklenjeno pogodbo o sprejemu kartic. Verified by Visa in MasterCard SecureCode1 omogočata, da lahko z uporabo plačilne kartice kupec vsak spletni nakup dodatno zaščiti z uporabo varnostnih protokolov sistema 3Dsecure (podprto a ne nujno v veljavi).

Pri težavah s plačili se lahko uporabniki obrnejo na e-mail naslov info@gpl.si.

 

REKLAMACIJE

Trgovec ni odgovoren za morebitne nepravilnosti posamezne storitve, kakor tudi ne za drugo škodo, nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo med uporabo storitev. Za vse morebitne pritožbe in reklamacije, ki bi lahko nastale, ko kupec koristi karto pri trgovcu, se kupec takoj in na mestu samem obrne na trgovca. V kolikor kupec ne uredi pritožbe pri ponudniku storitev, se lahko v roku 14 dni obrne na e-mail naslov trgovca info@gpl.si  ali preko telefonske številke  01 589 01 37.  V primeru, ko je reklamacija utemeljena in se napaka ne odpravi v razumskem roku, se kupcu, na njegovo željo, povrne sorazmerni delež denarja od nakupa karte. Sorazmerni delež se izračuna na podlagi preteklega časa veljavnosti karte in preostalega časa veljavnosti karte. Utemeljenost pritožb ugotavlja podjetje GP Ljubljana d.o.o. v reklamacijskem roku 8 dni. Kupcu v tem roku posreduje pisni ali ustni odgovor.

 

ODSTOP OD POGODBE

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od nakupa sporoči odstop od pogodbe po 43. č členu ZVPot, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti z dnem nakupa karte. Kupec lahko odstopi od pogodbe v primeru, da karte še ni koristil.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje opravi vračilo prejetega plačila najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe in prejetega TRR kupca. Za vračilo prejetih plačil trgovec uporabi kupčev TRR. V te namene mu mora kupec, posredovati podatke o le-tem najkasneje 8 dni po pozivu trgovca, trgovec se zavezuje, da jih bo obravnaval po predpisih o varovanju podatkov. V kolikor kupec ne posreduje zahtevanih podatkov v roku, mu trgovec ni dolžan vrniti denarja.

Kupec po preteku 14 dnevnega roka oz. če je storitev že vsaj enkrat koristil, ne more odstopiti od pogodbe. Lahko pa se kupec in trgovec sporazumno dogovorita tudi drugače.

Vse odstope od pogodb obravnava trgovec preko elektronske pošte info@gpl.si. Za veljavne štejejo zgolj tiste, ki so poslane na zgornji elektronski naslov, obravnavane so v roku 8 dni. Postopek obravnave je zaupen, GP Ljubljana d.o.o. je dolžan varovati podatke kupca in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo kupca.

 

PIŠKOTKI

So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Spletne strani www.laguna.si, www.ipoint.si in www.fitnesbefit.laguna.si uporabljata piškotke za zbiranje statističnih podatkov z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje na spletnem mestu. Piškotki ne vsebujejo nobenih dejanskih podatkov o uporabniku. Če obiščete naša spletna mesta in so nastavitve vašega spletnega brskalnika takšne, da dovoljujejo sprejemanje piškotkov, to razumemo kot vašo privolitev, da smemo uporabljati piškotke za zbiranje analitičnih podatkov.

Piškotki na www.laguna.si, www.ipoint.si in www.fitnesbefit.laguna.si:

Te spletne strani vsebuje piškotke. Piškotke uporabljamo za prilagoditev vsebin in oglasov, za zagotavljanje funkcij družbenih medijev in za analize našega prometa. Poleg tega delimo informacije o vaši uporabi naših mest z našimi partnerji s področja družbenih medijev, oglaševanja in analitike, ki jih morda kombinirajo z drugimi informacijami, ki ste jim jih posredovali ali pa so jih zbrali skozi vašo uporabo njihovih storitev. Če želite še naprej uporabljati naše spletne strani, se morate strinjati z uporabo piškotkov.

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih spletne strani uporabljajo zato, da so izkušnje uporabnikov bolj učinkovite.

Po zakonu lahko piškotke na vaši napravi shranjujemo v primeru, ko so nujno potrebni za delovanje strani. Za vse druge vrste piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje.

Ta stran uporablja različne vrste piškotkov. Nekateri se uporabljajo na zahtevo tujih strani, ki se pojavljajo na naših straneh.

Na naših spletnih straneh ne morete spremeniti ali preklicati izbora Deklaracije o piškotkih.

Preberite si še več o nas, o tem, kako nas lahko kontaktirate in o tem, kako obdelujemo osebne podatke v naši Politiki zasebnosti.

Vaše dovoljenje velja za sledeče domene: www.laguna.si in www.fitnesbefit.laguna.si, www.ipoint.si.

Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.